ເລຂາທິການແລະຮອງເລຂາທກິ ານກສທຊ.

ເລຂາທິການ ກສທຊ.

 
ທ່ານ ຖາກອນ ຕັນທະສິດ
 

ຮອງເລຂາທິການ ກສທຊ.

ທ່ານ ໄຕຣັດ ວິຣິຍະສິຣິກຸນ

ຮອງເລຂາທິການ ກສທຊ. ສາຍ ງານຍຸດທະສາດແລະກິດຈະການ ອົງກອນ

ພົນ.ອ.ຕ.ທະນະ ຫຣ່າຍຈະເລີນ

ຮອງເລຂາທິການ ກສທຊ. ສາຍ ງານບໍລິຫານຄື່ນຄວາມຖີ່ແລະພິມ ມິພາກ

ຜສ.ພັກດີ ມະນະເວດ

ຮອງເລຂາທິການ ກສທຊ. ສາຍ ງານກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະ ໂທລະທັດ

ທ່ານ ກໍ່ກິດ ດ່ານໄຊວິຈິດ

ຮອງເລຂາທິການ ກສທຊ. ສາຍ ງານກິດຈະການໂທລະ ຄົມມະນາຄົມ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານພິເສດ

 ທ່ານ ທົດສະພອນ ເກດອະດິສອນ ໂສມ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານພິເສດ

 ທ່ານພິທະຍາພົນ ຈັນທະນະສາໂຣ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານພິເສດ

 ທ່ານພາກພຽນ ສຸນທອນສິດ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານພິເສດ

 ທ່ານອົງອາດ ເຣືອງຣຸ່ງ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານພິເສດ

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ   - TNBTC