ေကာေဆာေထာေခ်ာ အတြင္း၀န္ႏွင့္အတြင္း၀န္လက္ေထာက္

ေကာေဆာေထာေခ်ာ အတြင္း၀န ႏူိင္းထာကြမ္ တန္ထစစ္

ေကာေဆာေထာေခ်ာ အတြင္း၀န္လက္ေထာက္

 ႏူိင္းတလိုင္လတ္ ၀ိလိယစိလိကြန္း

ေကာေဆာေထာေခ်ာ ဒုအတြင္း၀န္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္အသင္းအဖဲြ႔လုပ္ငန္း လမ္းေၾကာင္း


 ရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထနဖန္း လယ္က်ေလးန္

ေကာေဆာေထာေခ်ာ ဒုအတြင္း၀န္ အသံလိုင္းစီမံျခင္းႏွင့္ ေဒသ လမ္းေၾကာင္း


 လက္ေထာက္ပါေမာကၡ ဖတ္လီ မနေ၀တ္

ေကာေဆာေထာေခ်ာ ဒုအတြင္း၀န္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္း လမ္းေၾကာင္း


 ႏူိင္းေကာ္ကစ္ လန္ခ်ိဳင္း၀ိက်စ္

ေကာေဆာေထာေခ်ာ ဒုအတြင္း၀န္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လမ္းေၾကာင္း

Principal Expert

 ႏူိင္းထုတ္စဖြမ္ ေကတ္အလိစြမ္

အထူးပညာရွင


 ႏူိင္းဖိထယာဖြမ္ က်န္ထနာ့စာလို

အထူးပညာရွင္


 ႏူိင္းဖတ္ေဖန္း ဆြန္ထြမ္စစ္

အထူးပညာရွင္


 ႏူိင္းအုန္းအတ္ လိန္းလုင့္စြမ္

အထူးပညာရွင္

ဖန်တီးသူ   - TNBTC