สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ....

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. .... โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง web site ของสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ถึง 28 กรกฎาคม 2556 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 นั้น

              สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ... โดยได้กำหนดเป็น 7 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นฐานอำนาจตามกฎหมาย ประเด็นเนื้อหาความคุ้มครอง ประเด็นค่าธรรมเนียมย้ายบริการคงสิทธิเลขหมาย ประเด็นผู้มีหน้าที่ให้ความคุ้มครอง ประเด็นระยะเวลาคุ้มครอง ประเด็นการหยุดการให้บริการและประเด็นค่าธรรมเนียม และการรับฟังในประเด็นอื่นๆ ทั้งนี้ ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้

1. จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th) ซึ่งได้มีการประกาศเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เอกชนผู้รับสัญญาให้บริการโทรคมนาคม องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ รวมทั้งผู้ใช้บริการโทรคมนาคมทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 โดย สำนักงาน กสทช. แบบสอบถามแสดงความเห็นทั้งหมด 2,848 ชุด
2. การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้งสิ้น 382 ท่าน สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมความเห็น พร้อมทั้งสรุปความเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าว และนำเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาแล้ว โดยที่ประชุม กสทช. ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. .... ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งให้ทราบสรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศดังกล่าว

1. การประมวลผลความคิดเห็นสาธารณะจากแบบประเมิน (Questionnaire)  
2. สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ....
2.1 ประเด็นที่ 1 ฐานอำนาจตามกฎหมาย 
2.2 ประเด็นที่ 2 เนื้อหาคุ้มครอง  
2.3 ประเด็นที่ 3 ค่าธรรมเนียมการคงสิทธิเลขหมาย  
2.4 ประเด็นที่ 4 ผู้มีหน้าที่ให้ความคุ้มครอง  
2.5 ประเด็นที่ 5 ระยะเวลาการคุ้มครอง  
2.6 ประเด็นที่ 6 การหยุดให้บริการ  
2.7 ประเด็นที่ 7 ค่าธรรมเนียม  

Download

  • การประมวลผลความคิดเห็นสาธารณะจากแบบประเมิน-(Questionnaire).pdf
  • ประเด็นที่-1-ฐานอำนาจตามกฎหมาย.pdf
  • ประเด็นที่-2-เนื้อหาคุ้มครอง.pdf
  • ประเด็นที่-3-ค่าธรรมเนียมการคงสิทธิเลขหมาย.pdf
  • ประเด็นที่-4-ผู้มีหน้าที่ให้ความคุ้มครอง.pdf
  • ประเด็นที่-5-ระยะเวลาการคุ้มครอง.pdf
  • ประเด็นที่-6-การหยุดให้บริการ.pdf
  • ประเด็นที่-7-ค่าธรรมเนียม.pdf

Create by  -   (3/28/2016 4:05:51 PM)

Download

Page views: 305