สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ร่วมกันระหว่างกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียมกับกิจการประจำที่ และกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียมกับกิจการเคลื่อนที่

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ร่วมกันระหว่างกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียมกับกิจการประจำที่ และกิจการประจำที่
ผ่านดาวเทียมกับกิจการเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต ไปแล้วนั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าวที่ได้รับทั้งหมดแล้ว รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ความคิดเห็น และจะนำเสนอต่อที่ประชุม กทค. และ กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปความคิดเห็นสาธารณะซึ่งมีแนวทางการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าวด้วยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. หลังจากการพิจารณาของ กสทช. แล้วต่อไป
 

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.docx

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/19/2016 10:54:22 AM)

Download

Page views: 295