สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th) ระหว่างวันที่  19 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ หอประชุมชั้น 1 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นั้น
สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ และนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ
ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/19/2018 1:44:24 PM)

Download

Page views: 531