สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ได้รับต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การยกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลักและ 4 หลัก

     ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. ดังนี้
     1. เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม นำค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน  การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เกิดขึ้นจริงจากการให้บริการโทรศัพท์ประเภทเสียงเรียกไปยัง เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลัก และ 4 หลัก ที่ได้รับการยกเว้นค่าบริการมาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรตามข้อ 4 (2) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำค่าใช้จ่ายที่เกิดภารกิจ ด้านโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะมาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และกำหนดเป็นหลักการเพิ่มเติมในการแก้ไขปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง การลดหรือยกเว้นค่าบริการสำหรับการให้บริการเลขหมายโทรศัพท์ แบบสั้น 3 หลัก 4 หลัก
     2. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การยกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลักและ 4 หลัก ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ เพื่อใช้แทนประกาศ กสทช. เรื่อง การลดหรือยกเว้นค่าบริการสำหรับการให้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลัก 4 หลัก ฉบับลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
     3. เห็นชอบรายการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลัก และ 4 หลัก ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอให้ได้รับการยกเว้นค่าบริการ เพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
     4. เห็นชอบวิธีการเชิญชวนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะ วิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและกรอบระยะเวลาในการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ รวมทั้งเอกสารการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การยกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้บริการ เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลัก และ 4 หลัก โดยสอดคล้องตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ต่อมาสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทชฯ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 และมีกำหนดปิดรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2567
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำรายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ได้รับต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การยกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลัก และ 4 หลัก เพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบต่อไป
 
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/19/2024 3:02:10 PM)

Download

Page views: 82