การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2568) (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

     ด้วย กสทช. ในการประชุม นัดพิเศษ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2568) (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และให้สำนักงาน กสทช. นำไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นและนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
     1. รูปแบบและวิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
         1.1  การรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบเอกสาร โดยการยื่นและส่งเอกสารความคิดเห็นสาธารณะผ่านช่องทางที่สำนักงาน กสทช. กำหนด
         1.2  การจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Onsite) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น และผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) ระบบ WebEx
     2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ : สามารถนำส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2567
     3. ช่องทางการนำส่งความคิดเห็น (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) :
              3.1  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : saraban_2412@nbtc.go.th
        โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อร่างแผน USO ฉบับที่ 4 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)”
              3.2  นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
             สำนักงาน กสทช. (สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม)
             เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
             โดยวงเล็บมุมซอง “แสดงความคิดเห็นต่อร่างแผน USO ฉบับที่ 4 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)”
     4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนนโยบายและแผนโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 8111, 8112, 8113 และ 8117
 
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (แบบลงทะเบียน)
 
 

Download

  • เอกสารรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf
  • แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะฯ.docx
  • กำหนดการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/11/2024 4:02:04 PM)

Download

Page views: 995