การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. (กิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัลด้านเทคนิค) จำนวน 3 ฉบับ

     ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
     1. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล                
     2. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล
     3. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล     
     โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศข้างต้นไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 3 ฉบับ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    1. รูปแบบและวิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
        1.1 การรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบเอกสาร โดยสามารถยื่นและส่งเอกสารความคิดเห็นสาธารณะผ่านช่องทางที่สำนักงาน กสทช. กำหนด
        1.2 การจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
          1. การประชุมแบบ Onsite ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. – 14.30 น. ณ ห้องอัศวินแกรนด์บอลรูม A ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น วิภาวดี กรุงเทพมหานคร
หรือสามารถเข้าร่วม
         2. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex (Click)  
             โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมการประชุม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ (Click)
    2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
     2.1 ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 – 15 มิถุนายน 2567
     2.2 ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ได้แก่
          1) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล
          2) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฏาคม 2567

     3. ช่องทางการนำส่งความคิดเห็น (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) 
     3.1 แสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์
          1) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล (Click)
          2) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล (Click)
          3) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล (Click)
     3.2 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : bc.standard@nbtc.go.th
          นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
          สำนักงาน กสทช. (สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ : ทส.)
          เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
          กรุงเทพมหานคร 10400
          โดยตั้งชื่อเรื่องดังนี้
          - ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล  
ตั้งชื่อเรื่อง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช. (แผนความถี่ดิจิทัล)”
             - ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช. (ด้านเทคนิคดิจิทัล)”
     4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 
          สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.
          หมายเลขโทรศัพท์ 02-271-7600 ต่อ 5911 ถึง 5915
          Email: bc.standard@nbtc.go.th

 
 


ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุม


 
เอกสารประกอบการประชุม
และ Webex
 

Download

 • เอกสารแนบ-1-ร่างประกาศแผนความถี่ดิจิทัล.pdf
 • เอกสารแนบ-2-ร่างประกาศมาตรฐานเครื่องส่งดิจิทัล.pdf
 • เอกสารแนบ-3-ร่างประกาศมาตรฐานเครื่องรับดิจิทัล.pdf
 • เอกสารแนบ-4-แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะแผนความถี่ดิจิทัล.docx
 • เอกสารแนบ-4-แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะแผนความถี่ดิจิทัล.pdf
 • เอกสารแนบ-5-แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะมาตรฐานเครื่องส่งดิจิทัล.docx
 • เอกสารแนบ-5-แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะมาตรฐานเครื่องส่งดิจิทัล.pdf
 • เอกสารแนบ-6-แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะมาตรฐานเครื่องรับดิจิทัล.docx
 • เอกสารแนบ-6-แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะมาตรฐานเครื่องรับดิจิทัล.pdf
 • เอกสารแนบ-7-เอกสารประกอบ-แผนความถี่ดิจิทัล.pdf
 •   รายการ 1 - 10 จาก 12   |   หน้า 1 จาก 2

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/14/2024 2:30:47 PM)

Download

Page views: 1751