ရန္ပုံေငြ၏အရင္းအျမစ္

သုေတသနႏွင့္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ၏ ရင္းႏွီးေငြအရင္းအျမစ္သည္ ေငြပမာဏ၏အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည့္ ေငြအသုံးျပဳျခင္း၏အမ်ိဳးအစားအတိုင္း စာရင္း ၄ ခုခဲြထုတ္ႏူိင္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း အေသးစိတ္ရွိသည္။

စာရင္း ၁ ``အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း သုေတသနႏွင့္ဖံြ႔ၿဖိဳးျခင္း ရန္ပုံေငြစာရင္း´´ ပါ၀င္သည္မွာ အစိုးရမွေစ်းဦးရင္းႏွီးေငြ၊ အသံလႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းတြင္ အသံလိုင္းေလလံျခင္းမွရရွိေသာေငြ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အသံလိုင္းအဖဲြ႔အစည္းအက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၆၅ အပိုဒ္ႏွစ္အရ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ၀င္ေငြမွစီမံျခင္းခံရေသာေငြ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အသံလိုင္းစီမံျခင္း အဖဲြ႔အစည္းအက္ဥပေဒႏွင့္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ဥပေဒႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းဥပေဒအရ ဒဏ္႐ုိက္ခံရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဒဏ္႐ုိက္ေငြ၊ သုေတသနႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ၏ အတိုးေငြႏွင့္၀င္ေငြ ႏွင့္ရန္ပုံေငြ၏စည္းစိမ္အျဖစ္က်ေရာက္ေသာ ေငြ(သို႔)အျခားစည္းစိမ္မ်ား တို႔ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ စာရင္း ၁ မွေငြသည္ ပုဒ္မ ၅၂ အရ ရည္ရြယ္ခ်က္တိုင္းတြင္ အသုံးျပဳႏူိင္သည္။
2017-05-25_14-47-51.png

စာရင္း ၂ ``က်ယ္ျပန္႔ေသာအသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈရန္ပုံေငြစာရင္း´´ ပါ၀င္သည္မွာ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းဥပေဒအရ ရန္ပုံေငြသို႔ေပးပို႔ေသာေငြ ျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာအသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳႏူိင္သည္။


2017-05-25_14-48-19.png

စာရင္း ၃ ``က်ယ္ျပန္႔ေသာဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈရန္ပုံေငြ´´ ပါ၀င္သည္မွာ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းဥပေဒအရ ရန္ပုံေငြသို႔ေပးပို႔ေသာေငြျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳႏူိင္သည္။

2017-05-25_14-48-29.png

စာရင္း ၄ ``က်ယ္ျပန္႔ေသာအသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈရန္ပုံေငြစာရင္း (လဲြေျပာင္းေပးျခင္းခံရေသာ)´´ သည္ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္းရန္ပုံေငြ(မူလရန္ပုံေငြ)မွ လြဲေျပာင္းေပးျခင္းခံရေသာေငြျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ားအား က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသံလႊင့္ျခင္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအပိုင္း ၀န္ေဆာင္မႈရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ အသုံးျပဳႏူိင္၍ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အသံလိုင္းစီမံျခင္းအဖဲြ႔အစည္းအက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၅၁ အတိုင္း ေက်းလက္ျပည္သူျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေက်းလက္ျပည္သူလုပ္ငန္းရွင္ေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏူိင္သည္။


2017-05-25_14-48-40.png

ဖန်တီးသူ  -   (25-05-2017 17:01:13)